HCL nr. 248 din 17.12.2020

0
HCL nr. 248 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 248 din 17.12.2020

privind actualizarea devizului general actualizat și a contribuției bugetului local pentru obiectivul de investiție: „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 24045 din 08.12.2020 întocmit şi înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24046 din 08.12.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 94 din 15.12.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 248 din 15.12.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „m”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului” în valoare totală de 12.446.870,32 lei cu T.V.A., din care C+M este de 10.629.428,12 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă contribuția bugetului local la finanțarea obiectivului de investiție „Construire locuințe sociale în municipiul Roman, strada Islazului”, în sumă de 3.539.825,73 lei cu TVA, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 14 din 30.01.2020 se abrogă.

Art. 4 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și de Investiții şi Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU