HCL nr. 247 din 17.12.2020

0
HCL nr. 247 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 247 din 17.12.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • referatul de aprobare nr. 24705/10.12.2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 24732/11.12.2020 întocmit de Direcția Juridică și
    Administrație Publică și Serviciul resurse umane, salarizare;
  • referatul nr. 3665/12.12.2019 întocmit de Direcția Municipal Locato Roman și înregistrat la Primăria Roman cu nr. 24444/16.12.2019;
  • avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 93 din 15.12.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 247 din 15.12.2020 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” și alin. (3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al (1), art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 2 și nr. 3 ale H.C.L. nr. 223/2018 privind înființarea Direcției Municipal Locato Roman, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. nr. 319/19.12.2019 privind modificarea H.C.L. nr. 223/2018.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Direcția Municipal Locato Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU