HCL nr. 249 din 17.12.2020

0
HCL nr. 249 din 17.12.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 249 din 17.12.2020

privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 24748 din 11.12.2020 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24750 din 11.12.2020 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 24718 din 11.12.2020 al Secretarului general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 95 din 15.12.2020 al comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 249 din 15.12.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare Decizia nr. 30/10.12.2020 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, precum și referatul de necesitate nr. 36536/07.12.2020 al S.M.U. Roman;

Având în vedere prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă, avizare documente şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgență Roman pentru anul 2021.

Art. 2 Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru a încheia contractul cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU