HCL nr. 247 din 15.11.2021

0
HCL nr. 247 din 15.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 247 din 15.11.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019

PROIECT: „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, cod SMIS 130147
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
Prioritatea de Investiţii 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apel de proiect nr.2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare adresa nr. 3855377 din 16.09.2021 a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,

Analizând referatul de aprobare nr. 88053 din 11.11.2021 înaintat de către domnul Achiriloaei Leonard – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 88058 din 12.11.2021 al Direcţiei Tehnice şi de Investiţii,

Văzând avizul de legalitate nr. 88385 din 12.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 121 din 15.11.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 271 din 15.11.2021 al Comisiei juridice,

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 8.3 C (copii) apel 2, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiţii 8.1 –
Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3 – Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019, care va avea următorul conținut:
Art. 3. Se aprobă valoarea totală a obiectivului de investiții „CENTRUL DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI – NC 59588”, parte a proiectului „CARE – Comunitate pentru Alternative familiale, Recuperare şi Egalitate”, în cuantum de 3.541.457,21 lei (inclusiv T.V.A.);

Art. 2 Se aprobă modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 150 din 28.06.2019, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 11.08.2021, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

Art. 3 Se modifică anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 11.08.2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului „Managementul Proiectelor” – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU