HCL nr. 248 din 15.11.2021

0
HCL nr. 248 din 15.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 248 din 15.11.2021

privind predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a unui amplasament și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” situat in municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 87548 din 10.11.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 87965 din 11.11.2021 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 88385 din 12.11.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 99 din 15.11.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 272 din 15.11.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” şi alin. 7, lit. ”a”, ale art. 297 alin. (1) lit. „d”, ale 349, art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului (teren) situat în Municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Roman în suprafață de 7797 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60677, nr. cadastral 60677 , nr. Topo 60677 liber de orice sarcini, având o valoare de inventar de 3186634,00 în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „PROIECT TIP- CONSTRUIRE CREȘĂ MARE” .

Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

Art. 3 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al municipiului Roman județul Neamț a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art. 4 Consiliul Local al municipiului Roman se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului;

Art. 5 Consiliul Local al municipiului Roman se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani;

Art. 6 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului local nr. 212/30.09.2021 și Hotărârea Consiliului local nr. 240/02.11.2021 se abrogă.

Art. 7 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU