HCL nr. 246 din 15.11.2021

0
HCL nr. 246 din 15.11.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 246 din 15.11.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 192 din 21.08.2018

PROIECT: „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România
Apel de proiecte: POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Luând în considerare solicitarea de clarificare nr. 5 transmisă de A.D.R. Nord-Est cu nr. 41664/OI/03.11.2021

Analizând referatul de aprobare nr. 87798 din 11.11.2021 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 87879 din 11.11.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 88385 din 12.11.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 120 din 15.11.2021 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 270 din 15.11.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Apelul de proiecte nr. 1, Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale, Obiectivul Specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolele 3 şi 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 21.08.2018, care vor avea următorul conținut:
„Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”, în cuantum de 24.276.634,34 lei (inclusiv T.V.A.).
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului „Proiect integrat de construire şi dotare a Corpului B şi a Sălii de Sport – Şcoala Costache Negri pentru învățământul general obligatoriu şi reabilitarea şi modernizarea drumurilor publice în cartierul Petru Rareş din Municipiul Roman”, în cuantum de 426.988,03 lei, precum şi cheltuiala neeligibilă în cuantum de 2.927.265,01 lei

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 192 din 21.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Municipiului Roman;
  • Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU