HCL nr. 242 din 16.10.2019

0
HCL nr. 242 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 242 din 16.10.2019

privind modificarea H.C.L. nr. 196/2019 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

Examinând referatul de aprobare nr. 19.535 din 10.10.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19.587 din 11.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 94 din 14.10.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 243 din 14.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6, lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și se completează art. 4, 5 și 6 din H.C.L. nr. 196/2019, care vor avea următorul conținut:
Art. 4. (1) Se aprobă vânzarea, către dna TODIREANU MARIA, posesoare al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. xxxxxxxxxxxxxxx, bl. xx, sc. x, ap. x, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 33,96 mp, CPI 5,68 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U47 cu nr. 50891-C1-47.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 589,21 lei, pe o perioadă de 15 ani, conform graficului de plata – anexa 1 la prezenta hotarare, cu achitarea unui avans de 13.592,00 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului și a unui comision de 906,1 lei reprezentând 1% din prețul de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadentei fiecarei rate se va putea modifica in funcție de data la care se va incheia actul în forma autentica.
Art. 5. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 4 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 90.613,50 lei, care include TVA-ul prevăzut de lege.

Art. 6. Vânzarea locuinţei identificată la art. 4 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 119.648,97, din care:

  • 90.613,50 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 29.035,47 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.”

Art. 2 Se modifică art. 7, 8 și 9 din H.C.L. nr. 196/2019, care vor avea următorul conținut:

Art. 7. (1) Se aprobă vânzarea, către DL. FARCAȘ BOGDAN, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. xxxxxxxxxxxxxxxxx, bl. xx, sc. x, ap. xxx, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 54,66 mp, CPC de 23,49 mp și cotă parte teren de 25,03 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59048-C1 cu nr. cadastral 59048-C1-U15.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 1.476,10 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform graficului de plata – anexa 2 la prezenta hotarare, cu achitarea unui avans de 25.134,30 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, și a unui comision de 1.675,62 lei reprezentând 1% din prețul de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadentei fiecarei rate se va putea modifica in funcție de data la care se va incheia actul în forma autentica.
Art. 8. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 7 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 167.562,00 lei, care include T.V.A.-ul prevăzut de lege.
Art. 9. Vânzarea locuinţei identificată la art. 7 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 202.255,79 lei, din care:

  • 167.562,00 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, reprezentând diferența de achitat după plata avansului;
  • 34.693,79 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.”

Art. 3 Se modifică art. 10, 11 și 12 din H.C.L. nr. 196/2019, care vor avea următorul conținut:
Art. 10. (1) Se aprobă vânzarea, către dl. MAIOGAN ANDREI-GEORGE, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2014, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. xxxxxxxxxxx, bl. xx, et. x, ap. x, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,99 mp și suprafață loggie de 2,73mp, CPC de 24.37 mp și cotă parte teren de 18,68 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1U33 cu nr. cadastral 59056-C1-U33.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate lunare egale de 1.295,94 lei, pe o perioadă de 10 ani, conform graficului de plata – anexa 3 la prezenta hotarare, cu achitarea unui avans de 22.066,70 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, și a unui comision de 1471,10 lei reprezentând 1% din prețul de vânzare, care se vor achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.
Data scadentei fiecarei rate se va putea modifica in funcție de data la care se va incheia actul în forma autentica.
Art. 11. Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 10 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 147.111,30 lei, care include TVA-ul prevăzut de lege.
Art. 12. Vânzarea locuinţei identificată la pct. 10 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 177.570,76 lei, din care:
147.111,30 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
30.459,46 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.”
Se va proceda la efectuarea demersurilor in vederea rectificarii actului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1753/10.09.2019, la BIN TANASE ADRIAN ALIN.

Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 196/2019 rămân neschimbate.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. 204/2019 se abrogă.

Art. 6 Directia Juridica și Administratie Publică și Direcția Economica, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU