HCL nr. 241 din 16.10.2019

  0
  771

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 241 din 16.10.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 155/2017 privind aprobarea închirierii unui imobil

  Examinând referatul de aprobare nr. 19364 din 09.10.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19467 din 10.10.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 98 din 14.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 242 din 14.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

  În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, ale art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017, care va avea următorul cuprins:
  Art. 2. Se aprobă prețul chiriei pentru imobilul menționat la art. 1 în cuantum de 900 E/lună, în echivalentul în lei la data plății”.

  Art. 2 Celalalte prevederi ale H.C.L. nr. 155/2017 rămân neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU