HCL nr. 243 din 16.10.2019

0
HCL nr. 243 din 16.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 243 din 16.10.2019

privind transmiterea dreptului de proprietate a unui imobil și schimbarea destinaţiei acestuia

Examinând referatul de aprobare nr. 19450 din 09.10.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 19523 din 10.10.2019 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică și Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul favorabil nr. 99 din 14.10.2019 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 244 din 14.10.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 19923 din 16.10.2019 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ale art. 112, alin. 2 şi 6 din Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, ale art. 554, art. 858 – 865 din Legea privind Codul civil – Legea nr. 287/2009R, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, alin. 5 – 7, art. 27 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – Legea nr. 7/1996R, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 129, alin. 2, lit. „c”, și alin. 5, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 3, lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se solicită transmiterea imobilelor – teren şi construcţii – aflate în proprietatea publică a Statului, situate în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 274, identificate cu NCP 2647 – C5 (internat P+3, cu teren aferent in suprafață de 800mp) și C6 (cantina P+1 cu teren aferent in suprafața de 600 mp, inscris sub același numar cadastral) din proprietatea publică a Statului și din administrarea Ministerului Educației Naționale și Cercetarii în proprietatea publică a municipiului Roman și administrarea Consiliului Local Roman și declararea
imobilelor în cauză, din bun de interes public național în bun de interes public local.

Art. 2 Se solicita avizarea schimbării destinaţiei bunurilor menționate la art.1, precum și restul proprietații teren şi construcţii – aflate în proprietatea publică a Municipiului Roman, situate în Roman, str. Ştefan cel Mare, nr. 274, identificate cu NCP 26479 ( C1, C2, C3, C4, C7, C8, C9, C10, și teren aferent in suprafața de 45717 mp) din unitate scolara în spații: socio-educaționale, agrement–sportive, expoziționale, birouri, administrative, cazare și alimentație publică.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va aplica numai după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naționale.

Art. 4 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU