HCL nr. 235 din 26.09.2019

0
HCL nr. 235 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 235 din 26.09.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local, a listei de investiții la Direcția Administrare Piețe Roman pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 18058 din 23.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi raportul de specialitate nr.18133 din 24.09.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 92 din 26.09.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 236 din 26.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de studii si proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aproba lista de investitii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU