HCL nr. 234 din 26.09.2019

0
HCL nr. 234 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 234 din 26.09.2019

privind încheierea unui contract de închiriere

Examinând referatul de aprobare nr. 18188 din 26.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul comun de specialitate nr. 18201 din 26.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 94 din 26.09.2019 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 235 din 26.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al municipiului Roman.

Luând în considerare oferta Fundației „Anton Durcovici”, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 18187 din 26.09.2019;

În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, art. 129, alin. 2, lit. „d”, alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Roman, în calitate de locatar și Fundația „Anton Durcovici” Roman, identificata cu CIF 38506820, în calitate de locator, cu privire la o sală de clasă în suparfață de 40,60 mp situată în imobilul din municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 228, înscris in CF a municipiului Roman nr. 54211, având nr. cadastral 54211-C3 în vederea desfasurarii procesului de invatamant pentru elevii Centrului de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor” și Gradiniței 2 cu program normal.
(2) Deținătorul clădirii va transmite, o dată cu spațiul identificat la art. 1, și dreptul de folosință asupra spațiilor comune (scări de acces, holuri, grupuri sanitare, etc)
(2) Durata închirierii este de la 01.11.2019 până la sfarsitul anului școlar 2019-2020, inclusiv perioada vacantelor școlare, cu posibilitatea prelungirii prin
act adițional pâna la terminarea lucrarilor de reabilitare a cladirii Centrul de zi pentru copiii antepreșcolari aflați în situație de risc social „Casa Fluturașilor” din mun. Roman, str. Smirodava, nr. 28.
(3) Se aprobă valoarea chiriei lunare in cuantum de 500 Euro, inclusiv utilități, contravaloarea in lei la data emiterii facturii. Facturarea se va face pana la data de 5 a lunii, pentru luna anterioara.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU