HCL nr. 236 din 26.09.2019

0
HCL nr. 236 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 236 din 26.09.2019

privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul „Reparaţii trotuare strada Mihai Viteazu”, Roman, jud. Neamţ

Examinând referatul de aprobare nr. 18180 din 24.09.2019 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 18225 din 25.09.2019 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 95 din 26.09.2019 al Comisiei de Urbanism şi Administrarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 237 din 26.09.2019 al Comisiei Juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiii finantate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general pentru obiectivul: „Reparaţii trotuare strada Mihai Viteazu”, Roman, jud. Neamt, în valoare totală de 1.064.284,01 lei cu T.V.A., din care C+M este de 951.352,74 lei cu T.V.A., conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică sși de Investiții şi Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU