HCL nr. 234 din 28.10.2021

0
HCL nr. 234 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 234 din 28.10.2021

privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 71211 din 20.10.2021 înaintat de către grupul de consilieri locali P.S.D., P.P.U.S.L. si PRO Romania: George-Alexandru Bălan, Iulia Havrici Tomșa, Ionuț Ciocoiu, Radu-Cătălin Curpăn, Andreea-Alexandra Broască, Dragoș-Viorel Moroșanu, Dragoș-George Barcă, precum şi raportul de specialitate comun nr. 79994 din 22.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 108 din 26.10.2021 al Comisiei pentru buget finanțe precum și avizul favorabil nr. 254 din 26.10.2021 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1), art. 3 alin. (1), alin. (2) și art. 5 lit. m) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 2, art. 5 alin. (3), art. 46 alin. (3) și art. 114 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 7 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă acordarea, începând cu data de 01.11.2021, a unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuți, în vederea sprijinirii familiilor cu domiciliul în municipiul Roman, conform metodologiei prevăzute în anexa la prezenta, după cum urmează:

  • Pentru primul născut – 1.000 lei net;
  • Pentru al doilea născut – 1.200 lei net;
  • Pentru al treilea și pentru următorii născuți – 1.500 lei net.

Art. 2 Se aprobă metodologia privind acordarea stimulentului financiar pentru nou-născuți, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă finanțarea sumelor prevăzute la art. 1, din bugetul local al municipiului Roman, titlul Asistenta Sociala, capitolul Asistenta sociala pentru famile si copii, subcapitolul Ajutoare sociale in numerar.

Art. 4 Stimulentele prevăzute la art. 1 se vor acorda prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman.

Art. 5 Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta se comunică Prefectului Judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman și Direcției Economice, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU