HCL nr. 233 din 28.10.2021

0
HCL nr. 233 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 233 din 28.10.2021

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78643 din data de 19.10.2021 inițiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate comun nr. 79342 din data de 21.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Administrare Piețe;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din data de 22.10.2021 dat de către Secretarul General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din data de 22.10.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 253 din data de 26.10.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile:

  • H. G. nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei, produselor din sectorul agricol cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n) și s), ale art. 139, precum și ale art. 196, alin. (1), lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de funcționare al Piețelor din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 – parte integrantă a prezentei hotărâri;

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 53 din 30.03.2009 privind aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor din municipiul Roman, se abrogă;

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU