HCL nr. 235 din 28.10.2021

0
HCL nr. 235 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 235 din 28.10.2021

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 79456 din 21.10.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum si raportul de specialitate nr. 79817 din 22.10.2021 întocmit de către Direcția Tehnica si Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 26.10.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul nr. 255 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Adresa nr. 18998/342/01.10.2021 a Operatorului Regional Compania Județeană Apa Serv SA;
  • Adresa nr. 108/11.10.2021, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 79906/12.10.2021, a Asociației A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” prin care solicită acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Roman în vederea votării în Adunarea Generală a Asociației A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” a majorării tarifelor conexe serviciilor de apă și canalizare, respectiv pentru votarea modificării contractului de delegare în ceea ce privește tarifele conexe, respectiv actualizarea listei cu bunurile de retur;

Luând în. considerare prevederile:

  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 8, alin. (3), lit. „k” si „d^2”, art. 10, alin. (5) și (51), art. 27, art. 32 alin. (1) pct. e), precum și art. 43, alin. 8;
  • Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare , respectiv art. 12, alin. 1, lit. „i” si art. 35.
  • Hotararii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009 art. 8, alin. (4), art. 18, alin. (9), art. 59;
  • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ art. 129, alin. 2, lit. „d” si alin. 7, lit. n), cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art. 139 , ale art. 140, precum si ale art. 196, alin. ,1 lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman, astfel:
1.1 împotriva modificării și completării tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și canalizare;
1.2 împotriva modificării prin Act Adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificările și completările tarifelor pentru servicii conexe – serviciilor de utilități publiceapă și canalizare;
1.3 pentru modificarea prin Act Adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de Compania Județeană Apa Serv S.A: până la data de 30.09.2021.

Art. 2 În situația în care reprezentantul municipiului Roman se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, devin incidente prevederile articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2021.

Art. 3 Se aprobă semnarea de către Președintele Asociației, reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMȚ”, a Actului Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe – serviciilor de utilități publice la apă și
canalizare, și cu privire la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de Compania Județeană Apa Serv S.A. până la data de 30.09.2021.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre A.D.I. AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU