HCL nr. 233 din 26.09.2019

0
HCL nr. 233 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 233 din 26.09.2019

privind reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii

Examinând referatul de aprobare nr. 17768 din 19.09.2019 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi referatul de specialitate nr. 17883 din 20.09.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul favorabil nr. 94 din 26.09.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 234 din 26.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „b”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. l, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă reactualizarea listei proiectelor de lucrari propuse a fi finantate din imprumutul rambursabil intern contractat direct de UAT Municipiul Roman in baza garantiilor proprii, aprobată prin H.C.L. nr. 206 din 28.09.2017, actualizată prin H.C.L. 84 din 29.03.2018 și reactualizată prin H.C.L. 80 din 27.03.2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU