HCL nr. 232 din 27.10.2022

0
HCL nr. 232 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 232 din 27.10.2022
privind predarea către Ministerul Educației, a unui amplasament și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE CLASĂ” situat in municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 74995 din 20.10.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 75713 din 21.10.2022 întocmit și înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 79 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 254 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”b” și ”c”, alin. 7, lit. ”a”, ale art. 297 alin. (1) lit. „d”, ale 349, art. 139, alin. 3, lit. ”g”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă predarea către Ministerul Educației, pe bază de protocol, a amplasamentului (teren) situat în Municipiul Roman, str. Renașterii, județul Neamț și aflat în administrarea Consiliului local al municipiului Roman, în suprafață de 8344 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 60679, nr. cadastral 60679 , număr topografic 60679, cu o valoare de inventar de 3410 mii lei, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţii „CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE CLASĂ”.

Art. 2. Se aprobă Protocolul de predare amplasament în vederea realizării obiectivului „CLĂDIRE GRĂDINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE CLASĂ” și devizul general, conform anexei nr. 1.

Art. 3. Se dă mandat Primarului să semneze protocolul menționat la articolul 2.

Art. 4. Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0