HCL nr. 231 din 27.10.2022

0
HCL nr. 231 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 231 din 27.10.2022
privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 75697 din 20.10.2022 iniţiat de către dl Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 75869 din 21.10.2022 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 dat de secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 78 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 253 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de Direcția Municipal Locato, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 67093/27.09.2022.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140 alin. (1), precum și cele ale art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare – cumpărare nr. 7221/20.05.1992 încheiat între RAGLT Roman și dnii Hotnog Costică si Aneta, ce are ca obiect apartamentul DE, situat în blocul 4, etajul IV, scara C din strada Gloriei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a adresei apartamentului, respectiv str. Gloriei, blocul 4, scara C, etajul IV, apartamentul 57 în loc de str. Gloriei, blocul 4, scara C, etajul IV, apartamentul DE cum greșit s-a menționat.

Art. 2. Primarul prin serviciile de specialitate și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0