HCL nr. 233 din 27.10.2022

0
HCL nr. 233 din 27.10.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 233 din 27.10.2022
privind completarea unor Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 74996 din 20.10.2022 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 74714 din 21.10.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 75990 din 21.10.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 80 din 24.10.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 255 din 26.10.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele Direcției de Urbanism si Amenajarea Teritoriului cu nr. 71901 din 11.10.2022 și nr. 73360 din 17.10.2022 privind punerea la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar a terenurilor situate în str. Tinosului nr. 23 și str. Fabricii nr. 4.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 din 19 februarie 1991, Republicată, privind Legea fondului funciar.

În temeiul 129, alin. 2, lit.”c”, art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art. 1. Se aprobă completarea articolului 1 din H.C.L. nr. 275 din 21.12.2017 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor si clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman, prin introducerea, după articolul 1, a punctului 1.(1)., care va avea următorul cuprins:

1.(1). Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafeței de teren înscrisă la poziția 5 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi pusă la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.”

Art. 2. Se aprobă completarea articolului 1 din H.C.L. nr. 110 din 20.09.2013 privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor, proprietate privată a municipiului Roman, prin introducerea, după articolului 1, a punctului 1.(1)., care va avea următorul cuprins:

1.(1). Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafeței de teren înscrisă la poziția 14 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi pusă la dispoziția Comisiei municipale de fond funciar.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. 275 din 21.12.2017 și ale H.C.L. 110 din 20.09.2013, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor si clădirilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman, rămân neschimbate.

Art. 4. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0