HCL nr. 231 din 26.11.2020

0
HCL nr. 231 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 231 din 26.11.2020

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21656 din 04.11.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 21751 din 5.11.2020, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22979 din 20.11.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 95 din 24.11.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 83 din 24.11.2020 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 230 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Luând în considerare prevederile art. 44, alin (1) din Legea 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „c”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici precizați în Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.): “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Finanțarea investiției se va asigura prin Compania Națională de Investiții.

Art. 3 Valoarea totală a obiectivului de investiție este de 5.603.902,58 lei inclusiv TVA, din care se aprobă cofinanțarea din fondurile Spitalului Municipal de Urgență Roman, județul Neamț, în suma totală de 52.000,01 lei inclusiv TVA.

Art. 4 Se aprobă Devizul general al obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”, conform anexei nr. 2, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 5 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri H.C.L. nr. 7 din 30.01.2020 se abrogă.

Art. 6 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate și managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU