HCL nr. 232 din 26.11.2020

0
HCL nr. 232 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 232 din 26.11.2020

privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii aferente unor obligații bugetare principale, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 98521 din 02.11.2020 inițiat de către Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 98521 din 02.11.2020 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 84 din 24.11.2020 al comisiei pentru buget–finanţe, precum și avizul favorabil nr. 231 din 24.11.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale prevăzute la art. 15 din O.U.G. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Art. 2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 21.12.2020 inclusiv, (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii) termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen, fiind 31.12.2020.

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretar general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU