HCL nr. 230 din 26.11.2020

0
HCL nr. 230 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 230 din 26.11.2020

privind aprobarea predării către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 21628 din 04.11.2020 întocmit şi înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 21750 din 05.11.2020, întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 94 din 24.11.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 82 din 24.11.2020 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 229 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul solicitării privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul „Unităţi sanitare” pentru obiectivul de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 16/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A., aprobată cu modificari și completări prin Legea nr.117/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. (6), lit „a”, și alin. 7, lit. „c”, al art. 139, alin (3), al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Invesții “CNI” – S.A. pe bază de protocol, a amplasamentului construcție spital și teren aferent, situat în municipiul Roman, strada Tineretului nr. 28, județul Neamț, aflat în proprietatea publică a municipiului Roman și în administrarea Spitalului Municipal de Urgență Roman, construcția Spital în suprafață construită la sol de 3579 mp și teren aferent acesteia în suprafață de 392 mp din totalul de 12126 mp înscriși în cartea funciară, identificat potrivit Cărții funciare nr. 56939, nr. topo 56939 și nr. topo 56939-C1, liber de orice sarcini în vedere și pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare și dotare Stație centrală de sterilizare – Spitalul Municipal de Urgență Roman”.

Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 3 Se aprobă asigurarea finanțării de către Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);

Art. 4 Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.

Art. 5 Se aprobă finanțarea din bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman, județul Neamt, a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț în valoare de 43.697,49 lei fără TVA, respectiv 52.000,01 lei cu TVA;

Art. 6 Spitalul Municipal de Urgență Roman, județul Neamț, se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani;

Art. 7 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate și managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU