HCL nr. 228 din 26.11.2020

0
HCL nr. 228 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 228 din 26.11.2020

privind aprobarea contractului cadru pentru inchirierea locuintelor ANL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22602 din 18.11.2020 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului, precum şi raportul de specialitate nr. 22720 din 19.11.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul municipiului Roman, avizul favorabil nr. 44 din 24.11.2020 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 227 din 24.11.2020 al Comisiei Juridice;

În conformitate cu dispozitiile art. 8, alin. 4 din Legea nr. 152/1998R privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale art. 15, al. 13-17 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 6, lit. „a”, al art. 136, alin. 1 și alin. 8, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Contractul cadru de închiriere pentru locuintele ANL conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 De la data prezentei se abrogă art. 9 din H.C.L. nr. 25 din 31.01.2019, respectiv modelul cadru al contractului de inchiriere a locuintelor A.N.L. (anexa nr. 6).

Art. 3 Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Municipal Locato Roman.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU