HCL nr. 229 din 26.11.2020

0
HCL nr. 229 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 229 din 26.11.2020

privind revocarea H.C.L. nr. 45 din 06.03.2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 22493 din 17.11.2020 înaintat de dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 22594/18.11.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 45 din 24.11.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 228 din 24.11.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 22^1 din O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și alin. (6) din Lega nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (14) și al 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 45 din 06.03.2020 privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Neamț a unui sector de drum – Artera Ocolitoare Roman Est – DJ 207A, în vederea reabilitarii.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Secretarul General al Municipiului Roman.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, Instituției Prefectului – Județul Neamț precum și altor autorități sau persoane interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU