HCL nr. 227 din 26.11.2020

0
HCL nr. 227 din 26.11.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 227 din 26.11.2020

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman şi organizarea unei linii de gardă de domiciliu pentru Secţia obstetrică-ginecologie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 22281/2020 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 22355/2020, întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 22797 din 20.11.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 81 din 24.11.2020 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 226 din 24.11.2020 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă organizarea unei linii de gardă de domiciliu pentru Secţia obstetrică-ginecologie.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Teodora BACIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU