HCL nr. 222 din 28.10.2021

0
HCL nr. 222 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 222 din 28.10.2021

privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului Roman asupra unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78540 din 19.10.2021 înaintat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 78907 din 20.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 86 din 26.10.2021 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 241 din 26.10.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere adresa nr. 62522/18.08.2021 depusă de către SC AYHAUS INVEST SRL prin reprezentant, precum și declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil autentificată sub nr. 1156/13.08.2021 de BIN Tănase Adrian-Alin, notată în CF nr. 60340, CF nr. 60473 și CF nr. 60478 ale municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 889 C. civ, ale art. 553, alin. 2 și ale art. 562, alin. 2 din același act normativ, precum și dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se ia act de declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 1156/13.08.2021 de BIN Tănase Adrian-Alin, formulată de Societatea „AYHAUS INVEST” S.R.L. cu privire la următoarele imobile:

 1. Suprafața de 3556 mp teren drum situat în mun. Roman, jud. Neamț, la punctul denumit „După Sat”, sola 13, parcela 105/70, înscris în Cartea Funciară a mun. Roman nr. 60340 și identificat cu nr.cadastral 60340, având următoarele vecinătăți:
  N- Canal desecare;
  S- restul proprietății SC AYHAUS INVEST” S.R.L. (lotul 21- NC 60338)
  E- moștenitorii Olaru Vasile
  V- restul proprietății SC AYHAUS INVEST” S.R.L. (lotul 2-NC 60319,
  lotul 3- NC 60320, lotul 4- NC 60321, lotul 5- NC 60322, lotul 6- NC 60323, lotul 7- NC 60324, lotul 8- NC 60325, lotul 9-NC 60326, lotul 10- NC 60327, lotul 11- NC 60328, lotul 12-NC 60329, lotul 13-NC 60330, lotul 14- NC 60331, lotul 15- NC 60332, lotul 16- NC 60333, lotul 17- NC 60334, lotul 18- NC 60335, lotul 19- NC 60336, lotul 20- NC 60337, lotul 21- NC 60338, lotul 22- NC 60339.
 2. Suprafața de 61 mp teren arabil situat în intravilanul mun. Roman, jud. Neamț, la punctul numit „După sat”, sola 13, parcela 105/70,înscris în CF a mun. Roman nr. 60473, având nr. cadastral 60473, având următoarele vecinătăți:
  N- restul proprietății SC AYHAUS INVEST” S.R.L. (lotul 2-NC 60474)
  S- strada Cocorului; NC 53161
  E- NC 60340
  V- NC 60318
 3. Suprafața de 59 mp teren arabil situat în intravilanul mun. Roman, jud. Neamț, la punctul numit „După sat”, sola 13, parcela 105/70,înscris în CF a mun. Roman nr. 60478, având nr. cadastral 60478, având următoarele vecinătăți:
  N- restul proprietății SC AYHAUS INVEST” S.R.L. (lotul 2-NC 60479)
  S- strada Cocorului; NC 53161
  E- NC 60319
  V- NC 60098.

Art. 2 Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în favoarea municipiului Roman, a dreptului de proprietate cu privire la imobilele identificate la art. 1 din prezenta hotărâre, precum și preluarea acestor imobile în domeniul privat al unității administrativ teritoriale.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU