HCL nr. 223 din 28.10.2021

0
HCL nr. 223 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 223 din 28.10.2021

privind instituirea dreptului de servitute în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 77889 din 15.10.2021 înaintat de primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 78133 din 18.10.2021 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 87 din 22.10.2021 al Comisiei pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 242 din 26.10.2021 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ”b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin, 1, ale art. 196, alin. 1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de servitute cu titlu oneros, în favoarea S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra terenurilor ocupate de canalizația existentă în lungime de 3409 m și a traseului aerian în lungime de 26 722 m, montat pe 705 stâlpi, proprietate a Muicipiului Roman situate în U.A.T. Roman pentru asigurarea mentenanței obiectivului de investiţii ”.

Art. 1.1 Tariful pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publică sau privată a municipiului Roman va fi în conformitate cu art. 1, alin. 2 din Decizia Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/13.11.2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publică și va fi în valoare de 3 lei/ml/an de cablu suprateran si 1 leu/ml/an de canalizatie.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU