HCL nr. 221 din 28.10.2021

0
HCL nr. 221 din 28.10.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 221 din 28.10.2021

privind exprimarea acordului în vederea încheierii unui act de partaj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 78925 din 20.10.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 79403 din 21.10.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 80157 din 22.10.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 42 din 26.10.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 240 din 26:10.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere adresa nr. 1450/20.09.2021 a BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea-Luminița, prin care se cere acordul municipiului Roman, în calitate de titular al dreptului de creanță înscris în Cartea Funciară cu privire la apartamentul nr. 45 situat în Blocul nr. 17 scara D situat în B-dul Roman Mușat pentru partajarea imobilului, precum și adresa înregistrată în instituție sub nr. 71282/20.09.2021 a doamnei Șerban A. Daniela;

Luând în considerare prevederile art. 12, art. 1143 și art. 1144 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

Având în vedere prevederile art. 129 si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se dă acordul cu privire la partajarea apartamentului nr. 45 situat în mun. Roman, B-dul Roman-Mușat, bl. 17, scara D, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață construită de 60,33 mp, din care suprafața utilă este de 48,83 mp + 3,60 mp loggie (din acte 49,70 mp), împreună cu dreptul de coproprietate, forțată și perpetuă asupra tuturor părților din bloc, care prin natura sau destinația lor sunt în folosința comună a tuturor coproprietarilor din bloc și dreptul de folosință asupra terenului indiviz aferent apartamentului în suprafață de 12,70 mp – CPI (din acte 22 mp) din suprafața totală de teren pe care se află amplasat blocul, identificat cu nr. Cadastral 50707- C1-U34, înscris în Cartea Funciară a mun. Roman nr. 50707-C1-U34, pentru care este notat dreptul de creanță al municipiului Roman pentru suma de 32991 euro, reprezentând echivalentul sumei de 146.847 lei, calculat în baza procesului verbal nr. 16430/12.11.2013, debitul actual fiind in sumă de 103.326 lei, precum și interdicția de înstrăinare a imobilului înainte de rambursarea integral a ratelor neachitate.
(2). Partajarea imobilului identificat la alin. (1) se va efectua între doamna Șerban A. Daniela și domnul Popovici A. Iulian, moștenitori a defuncților Popovici Aurel, decedat la data de 10.04.2018 și Popovici Elena, decedată la data de 11.03.2021, în baza certificatului de moștenitor nr. 90/02.09.2021 eliberat de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea-Luminița, urmând ca doamna Șerban A. Daniela să preia în deplină proprietate, exclusiv și pașnică posesie imobilul, împreună cu toate creanțele existente asupra acestuia, inclusiv creanța
menționată la art. 1.

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică și Direcția de Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Roman.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului municipiului Roman, Biroului Individual Notarial Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița, precum și tuturor autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU