HCL nr. 212 din 29.09.2022

0
HCL nr. 212 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 212 din 29.09.2022
privind modificarea H.C.L. nr. 114/20.05.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” – Etapa 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 65867 din 21.09.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 65888 din 22.09.2022 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 118 din 28.09.2022 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 233 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și cele ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, lit. ”a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se actualizează indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții : „Reabilitarea termică a ambulatoriului de specialitate (Policlinica) Roman” – Etapa I, ”Înlocuire tâmplărie exterioară, refacere termo și hidroizolație acoperiș terasă, montare termosistem exterior ”, (anexa la H.C.L. nr. 114/20.05.2021) indicatori care sunt cuprinși în devizul general, conform anexei la prezenta hotărâre.
Devizul general a fost întocmit de către S.C. CARO SERV S.R.L. Piatra Neamț .

Art. 2. Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0