HCL nr. 213 din 29.09.2022

0
HCL nr. 213 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 213 din 29.09.2022
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț ” – Etapa 1, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum si a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 65939 din 21.09.2022 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 65941 din 21.09.2022 , întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 74 din 27.09.2022 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 119 din 28.09.2022 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 235 din 27.09.2022 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice, a prevederilor OUG nr.95/2021 și a OMDLPA nr.1333/2021 ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, art. 139, alin. 3, lit. ”a”, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economica: documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț” – Etapa 1, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny ” prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, întocmită de S.C. Evis Cons Design S.R.L. , com. Miroslava, jud. Iași, înregistrată la UAT Roman, cu nr. 25957 din 08.04.2022;

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț” – Etapa 1, (întocmiți conform Anexei 2.2c la Normele metodologice nr.1333/2021), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Devizul General actualizat (întocmit conform Anexei 2.1 la Normele metodologice nr.1333/2021), aferent obiectivului de investiții „Modernizare Arteră Roman-Est, DJ 207A-Strada Plopilor-DN2, Municipiul Roman, județul Neamț” – Etapa 1, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al UAT Roman, a sumei de 8.515.726,95 lei cu TVA, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art.4 alin.(6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții ”Anghel Saligny ”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021.

Art. 5. Anexele nr. 1și 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0