HCL nr. 211 din 29.09.2022

0
HCL nr. 211 din 29.09.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 211 din 29.09.2022
privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe plan local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 65814 din 21.09.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 65968 din 22..09.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică Locală;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 66535 din 23.09.2022 dat de către Secretarul municipiului Roman, avizul favorabil nr. 40 din 27.09.2022 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, precum și avizul favorabil nr. 233 din 27.09.2022 al Comisiei Juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului de Administrație al C.S.M. Roman nr. 70/20.09.2022;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „e” şi alin. 9, lit. „a”, ale art. 139, alin. 3, lit. „f”, precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. (1) Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi Club Sportiv Municipal Roman în vederea susţinerii sportului pe plan local.

(2) Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul Roman, Liceul cu Program Sportiv Roman şi Club Sportiv Municipal Roman, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Se împuterniceşte Primarului Municipiului Roman, să semneze în numele Municipiului Roman, protocolul de colaborare.

Art. 2. Secretarul general al municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Ioana Roxana IORGA

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0