HCL nr. 207 din 30.09.2021

0
HCL nr. 207 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 207 din 30.09.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire bloc de locuinte colective, continuare lucrari la bloc de locuinte colective si etajare, amenajare parc si împrejmuire”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 68863 din 09.09.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 70303 din 15.09.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Având în vedere:

  • solicitarea nr. 35776 din 13.05.2021 a S.C. TCE Mobile Dryers S.R.L.;
  • avizul arhitectului șef nr. 5 din 13.08.2021;
  • raportul informării și consultării publicului nr. 62314 din 13.08.2021;

Văzând avizul de legalitate nr. 732865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 80 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul 223 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”Construire bloc de locuinte colective, continuare lucrari la bloc de locuinte colective si etajare, amenajare
parc si împrejmuire – str. Matei Millo, nr. 11 și str. Moldovei, f. nr. – Roman”, proiect nr. 485-40/2021 elaborat de S.C. Arhitect 3D S.R.L., beneficiar S.C. TCE MOBILE DRYERS S.R.L., cu valabilitate de 5 ani.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU