HCL nr. 203 din 30.09.2021

0
HCL nr. 203 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 203 din 30.09.2021

privind modificarea H.C.L. 83/13.04.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72019 din 22.09.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 72308 din 23.09.2021 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 78 din 28.09.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 218 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „d”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea articolului 1.1 din H.C.L. nr. 83/13.04.2017 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unui teren,
cu modificarile si completarile ulterioare, după cum urmează:
– Art. 1.1 va avea următorul cuprins:
Art. 1.1. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului de sport in suprafata de 10.000,00 mp din totalul de 44.227,00 mp, situat în str. Ștefan cel Mare, nr. 274, cu număr cadastral 59883, conform anexei nr. 1, cu valoarea totala de inventar 5384914,00, pentru o perioadă de 25 ani, către Clubul Atletic Roman pentru desfășurarea de activități sportive.”

Art. 2 Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 142 din 31.07.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU