HCL nr. 204 din 26.09.2019

  0
  546

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 204 din 26.09.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 196/2019 privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 16661 din 04.09.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 16770 din 05.09.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

  Văzând avizul favorabil nr. 86 din 23.09.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 205 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

  În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6 lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se modifică și se completează art. 6 din H.C.L. nr. 196/2019, care va avea următorul conținut:
  „Art. 6. Vânzarea locuinţei identificată la art. 4 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 95.020,23 lei, din care:

  • 91.519,60 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 3500,63 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.”

  Art. 2 Se modifică art. 9 din H.C.L. nr. 196/2019, care va avea următorul conținut:

  „Art. 9. Vânzarea locuinţei identificată la art. 7 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 175.710,96 lei, din care:

  • 169.237,62 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR;
  • 6.473,34 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.”

  Art. 3 Se îndreaptă eroarea materială strecurată în art. 12 din H.C.L. nr. 196/2019, în sensul că se va elimina sintagma ”reprezentând diferența de achitat după plata avansului”.

  Art. 4 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 196/2019 rămân neschimbate.

  Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU