HCL nr. 205 din 26.09.2019

  0
  920

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 205 din 26.09.2019

  privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 16175 din 26.08.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum si raportul de specialitate nr. 99337 din 28.08.2019 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

  Văzând avizul favorabil nr. 87 din 23.09.2019 al comisiei pentru buget – finanţe, avizul favorabil nr. 206 din 23.09.2019 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

  Luând în considerare prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale;

  Ținand seama de interesul general de sustinere a cresterii economice prin sprijinirea contribuabililor aflati in dificultate;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „c”, al art. 139, alin. 3, al art. 140, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă instituirea facilităților fiscale de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, inclusiv datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Roman.

  Art. 2 Procedura de acordare a facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data adoptării prezentei până la data de 15.12.2019 inclusiv (data limită de depunere a cererii sub sancțiunea decăderii) termenul de soluționare de către organul fiscal a cererilor depuse în termen fiind 31.12.2019.

  Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului Municipiului Roman. (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Eugen PATRAȘCU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU