HCL nr. 203 din 26.09.2019

0
HCL nr. 203 din 26.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 203 din 26.09.2019

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Văzând avizul favorabil nr. 48 din 23.09.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 204 din 23.09.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 18327 din 26.09.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile art. 5, alin 1 din H.C.L. nr. 101 din 06.08.20008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dnul Eugen Patrașcu ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2019.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Eugen PATRAȘCU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU