HCL nr. 197 din 22.08.2019

0
HCL nr. 197 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 197 din 22.08.2019

privind aprobarea preluării în proprietatea municipiului Roman a unui apartament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15449 din 09.08.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate comun nr. 15460 din 12.08.2019 al D.J.A.P. și al Direcției Economice;

Văzând avizul favorabil nr. 82 din 22.08.2019 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 73 din 22.08.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 198 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

Văzând O.G. nr. 20/1994R privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă preluarea, prin încheierea actului de dare în plată, a apartamentului nr. 63 situat în blocul nr. 17, b-dul Roman Muşat, compus din 2 camere si dependinte în suprafață de 52,43 mp, având o suprafaţă construită de 60,33 mp si o suprafaţa ultilă de 48,83 mp (din act 49,19 mp), proprietatea dnilor Dumitrache Vasile și Dumitrache Mariana, fiecare în cotă de ½.

Art. 2 (1) Se aprobă raportul de expertiză tehnică în specialitate construcţii realizat de expert – Buleu Elena, anexă parte integrantă din prezenta hotărâre, şi plata despăgubirii către proprietar la valoarea înscrisă în raportul de expertiză întocmit de expert – Buleu Elena, în echivalent lei, conform raportului de expertiză nr. nr. 185/12.08.2019 ;
(2) Plata despagubirilor si a cheltuielilor privind transferul dreptului de proprietate se va face din bugetul local, în termen de maxim 180 zile de la data prezentei hotărâri;

Art. 3 Se aprobă stingerea dreptului de creanţă notat în Cartea Funciară în favoarea Municipiului Roman pentru imobilul indicat la art. 1 din prezenta hotărâre, de la data transferului dreptului de proprietate;

Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Roman, prin serviciile subordonate, să procedeze la încheierea şi semnarea actului de dare în plata şi a documentelor de preluare a apartamentelor de la art.1;

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU