HCL nr. 196 din 22.08.2019

0
HCL nr. 196 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 196 din 22.08.2019

privind aprobarea vânzării unor locuințe A.N.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15362 din 08.08.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 15395 din 09.08.2019 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția economică;

Văzând avizul favorabil nr. 81 din 22.08.2019 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 197 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman;

Având în vedere cererea nr. 7863/17.04.2019 depusă de dna Ajudeanu Simona, cererea nr. 14547/29.07.2019 depusă de dna Todireanu Maria, cererea nr. 14326/24.07.2019 depusă de dl. Farcaș Bogdan și cererea nr. 10250/29.05.2019 depusă de dl. Maiogan Andrei-George, precum și procesele verbale nr. 14372/08.08.2019, 15373/08.08.2019, 15371/08.08.2019 și nr. 11364/13.06.2019 încheiate de Comisia de vânzare a locuințelor A.N.L.;

Luând în considerare prevederile art. 10 și urm. din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6 lit. „b”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă vânzarea către dna Ajudeanu Simona, posesoare a CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc.C, et. 6, ap. 29, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, cu o suprafață utilă totală de 30,70 mp și suprafață construită de 40,59 mp, CPI 5,07 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U58 cu nr. cadastral 50891-C1-U58.

Art. 2 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 1 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 82.071,6 lei, la care se va adăuga T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 3 Vânzarea locuinţei identificată la art. 1 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 82.071,6 lei, la care se va adăuga T.V.A.-ul prevăzut de lege, conform Raportului de evaluare întocmit de dna Ruginosu Doinița.

Art. 4 (1) Se aprobă vânzarea, către dna Todireanu Maria, posesoare al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului A.N.L. situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. C, ap. 4, jud. Neamț, compus din 1 cameră și dependințe, cu o suprafață utilă de 33,96 mp, CPI 5,68 mp teren în folosință, înscris în CF a UAT Roman nr. 50891-C1-U47 cu nr. 50891-C1-47.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 15 ani și cu un avans de 13.727,94 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, care se va achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 5 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 4 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 91.519,60 lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege.

Art. 6 Vânzarea locuinţei identificată la art. 4 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 81.292,29 lei, din care:

  • 77.791,66 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, reprezentând diferența de achitat după plata avansului;
  • 3500,63 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.

Art. 7 (1) Se aprobă vânzarea, către dl. Farcaș Bogdan, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2019, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Aleea Vasile Lupu, bl. 18, sc. A, ap. 14, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, suprafață utilă de 54,66 mp, CPC de 23,49 mp și cotă parte teren de 25,03 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59048-C1 cu nr. cadastral 59048-C1-U15.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 25.385,64 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, care se va achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 8 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 7 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 169.237,62 lei, la care se va adăuga T.V.A.-ul prevăzut de lege.

Art. 9 Vânzarea locuinţei identificată la art. 7 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 150.325,32 lei, din care:

  • 143.851,98 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, reprezentând diferența de achitat după plata avansului;
  • 6.473,34 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.

Art. 10 (1) Se aprobă vânzarea, către dl. Maiogan Andrei-George, posesor al CI seria xx nr. xxxxxx, în calitate de titular al contractului de închiriere nr. xxx/2014, a imobilului ANL situat în municipiul Roman, str. Vasile Lupu, bl. 12, et. 1, ap. 9, jud. Neamț, compus din 2 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,99 mp și suprafață loggie de 2,73mp, CPC de 24.37 mp și cotă parte teren de 18,68 mp, înscris în CF a UAT Roman nr. 59056-C1U33 cu nr. cadastral 59056-C1-U33.
(2) Vânzarea locuinței identificată la pct. 1 se va face cu plata prețului în rate, pe o perioadă de 10 ani și cu un avans de 22.287,36 lei, reprezentând 15% din valoarea de vânzare a imobilului, care se va achita la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 11 Se aprobă Raportul de evaluare al imobilului identificat la art. 10 întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, prin care s-a stabilit prețul de vânzare al imobilului la suma de 148.582,40 lei, la care se va adăuga TVA-ul prevăzut de lege.

Art. 12 Vânzarea locuinţei identificată la pct. 10 din prezenta hotărâre, se va face la prețul de 155.268,61 lei, din care:

  • 148.582,40 lei – prețul de vânzare stabilit prin Raportul de evaluare al imobilului întocmit de dna Ruginosu Doinița, expert evaluator ANEVAR, reprezentând diferența de achitat după plata avansului;
  • 6.686,21 lei reprezentând rata dobânzii de referință BNR (2,5% + 2 puncte procentuale), conform art. 10 alin. 2^1 din legea nr. 152/1998.

Art. 13 Se abrogă art. 1, art. 2 și art. 3 din H.C.L. nr. 144/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilelor menționate la art. 1, art. 4, art. 7, art. 10 și să semneze la notar contractele de vânzare-cumpărare cu privire la aceste imobile.

Art. 15 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU