HCL nr. 198 din 22.08.2019

0
HCL nr. 198 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 198 din 22.08.2019

privind aprobarea indicilor de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15468 din 12.08.2019 inițiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 15560 din 13.08.2019 întocmit de către Biroul Monitorizare Mediu;

Văzând avizul favorabil nr. 47 din 22.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 199 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum și avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman;

Luând în considerare art. 42, alin. 8 din Legea nr. 51/2006R – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele art. 24, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 101/2006R – Legea serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d”, ale art. 139, art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă tabelul cu indicii de generare a deşeurilor municipale şi asimilabile, pe tipuri de activitate, pentru persoanele juridice din municipiul Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.09.2019, dată la care H.C.L. nr. 14 din 31.01.2018 se abrogă.

Art. 3 (1) Hotărârea se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului general al Municipiului Roman.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU