HCL nr. 195 din 30.09.2021

0
HCL nr. 195 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 195 din 30.09.2021

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 ROMAN”
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 72228 din 22.09.2021 înaintat de către doamnul Leonard Achiriloaei, Primar al Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72381 din 23.09.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 97 din 28.09.2021 al Comisiei pentru buget

  • finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 209 din 28.09.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administarativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program cu finanțare al Agenției Fondului pentru Mediu, care are ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;

Art. 2 Se aprobă proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5, ROMAN”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice;

Art. 3 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.5 ROMAN” – Anexa nr.1;

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR.5 ROMAN”, în cuantum de 7.779.494,47 lei (inclusiv T.V.A.), conform Devizului general – Anexa nr. 2;

Art. 5 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 10,54 % din valoarea eligibilă a proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, ROMAN”, în cuantum de 593.236,17 lei;

Art. 6 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT, NR. 5 ROMAN”, din bugetul local în cuantum de 2.151.067,77 lei;

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 8 Se împuterniceşte dnul Leonard ACHIRILOAEI, PRIMAR al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Leonard Achiriloaei al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei Fondului pentru Mediu;
  • Direcției tehnice și de investiții – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

 

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU