HCL nr. 194 din 30.09.2021

0
HCL nr. 194 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 194 din 30.09.2021

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICOECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”
Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 72226 din 22.09.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 72377 din 23.09.2021 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din 28.09.2021 al Comisiei pentru buget

  • finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 208 din 28.09.2021 al Comisiei juridice.

Având în vedere Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice,

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice, program cu finanțare al Agenției Fondului pentru Mediu, care are ca scop creșterea eficienței energetice a clădirilor publice și îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin reducerea consumului anual de energie primară și promovarea utilizării surselor regenerabile de energie;

Art. 2 Se aprobă proiectul: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice;

Art. 3 Se aprobă documentaţia tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN” – Anexa nr.1

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului: „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, în cuantum de 7.689.569,73 lei (inclusiv T.V.A.), conform Devizului general – Anexa nr.2;

Art. 5 Se aprobă asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii în proiect a Municipiului Roman, reprezentând 10% din valoarea eligibilă a proiectului
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, în cuantum de 551.589,80 lei ;

Art. 6 Se aprobă susținerea cheltuielilor neeligibile ale proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ÎN CLĂDIRILE PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1, MUNICIPIUL ROMAN”, din bugetul local, în cuantum de 2.173.671,72 lei ;

Art. 7 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 8 Se împuterniceşte domnul Leonard ACHIRILOAEI, Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 9 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul C.L. al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Municipiului Roman, Judeţul Neamţ.

Art. 10 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • Primarului Leonard Achiriloaei al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • Agenţiei Fondului pentru Mediu;
  • Direcției tehnice și de investiții – Municipiul Roman;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU