HCL nr. 196 din 30.09.2021

0
HCL nr. 196 din 30.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 196 din 30.09.2021

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: “ Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, Municipiul Roman, județul Neamț”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinand referatul de aprobare nr. 72638 din 23.09.2021 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 72655 din 23.09.2021, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 72865 din 24.09.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 98 din 28.09.2021 al Comisiei buget finanțe, precum și avizul favorabil nr. 210 din 28.09.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general intocmit de SC T.C.H. PROIECT SRL Piatra Neamț pentru obiectivul de investiții „Rețea de canalizare ape uzate menajere cu stație de pompare și conductă de refulare strada Teiului, Municipiul Roman, județul Neamț”, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț-Liviu CIOCOIU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU