HCL nr. 195 din 22.08.2019

0
HCL nr. 195 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 195 din 22.08.2019

privind aprobarea dezmembrării unui teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15519 din 12.08.2019 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15524 din 12.08.2019 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 72 din 22.08.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 196 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”şi ale art. 139, alin. 3, lit.”g”, ale art. 140, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă dezmembrarea terenului în suprafaţă de 11390 m.p., cu nr. cadastral 56071, situat în strada Chimiei, nr. 4, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 462 m.p. cu nr. cadastral 59619 – curţi-construcţii;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 10928 m.p. cu nr.cadastral 59620 – curţi-construcţii;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU