HCL nr. 194 din 22.08.2019

0
HCL nr. 194 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 194 din 22.08.2019

privind mandatarea reprezentării Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15448 din 09.08.2019 iniţiat de către doamna viceprimar Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 15515 din 12.08.2019 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 46 din 22.08.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 195 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de Secretarul general al Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. „e” şi alin. (9), lit. „a”, „b” şi „c”, ale art. 154, alin. (6), precum şi art. 139, alin. (3), lit. „f” şi art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ precum și prevederile art. 1, lit. „a”, art. 3, alin (1) și art. 16, alin (2) din H.G. 518/1995 R privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă participarea Municipiului Roman la vizita de lucru care va avea loc în perioada 3 – 6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica Franceză, cu care Municipiul Roman a semnat un Pact de Amiciție – Preambul Protocol de colaborare, în data de 3 aprilie 2019;

Art. 2 Se probă componența delegației formate din: dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, d-nul Neagu Constantin – șef Birou Control, Strategii și Marketing Instituțional, dna Irina-Mariana Scorțanu – șef Birou Monitorizare Mediu, consilier local Iulia Havrici Tomșa, consilier local Dana-Lăcrămioara Păiuș și consilier local Nicolae Bogdan Curcudel să reprezinte Municipiul Roman la vizita de lucru care va avea loc în perioada 3–6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica Franceză;

Art. 3 Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze valabil, în numele Municipiului Roman, orice act sau document va fi necesar în îndeplinirea mandatului de reprezentare, cu obligativitatea prezentării ulterioare a unui raport de activitate;

Art. 4 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare pentru asigurarea serviciilor de transport de la Roman la Montluçon și retur, precum și diurna pentru delegația Municipiului Roman, cu prilejul vizitei de lucru care va avea loc în perioada 3–6 octombrie 2019, în orașul Montluçon, Departamentul Allier, Regiunea Auvergne-Rhône-Alpes, din Republica Franceză.

Art. 5 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU