HCL nr. 18 din 26.01.2023

0
HCL nr. 18 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 18 din 26.01.2023
privind instituirea dreptului de uz şi servitute cu titlu oneros în favoarea Bisericii Sf. Treime asupra unui teren proprietate privată a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3398 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3402 din 16.01.2023 înaintate de primarul municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 3476 din 17.01.2023 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 25.01.2023 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 18 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Avînd în vedere:

  • adresa nr. 1991 din 11.01.2023, înaintată de către Dascălu Constantin paroh al Bisericii Ortodoxe de stil vechi ”Sfanta Treime”, prin care solicită acordarea unui drept de uz și servitude cu titlu oneros, pentru acces, necesar parohiei, avand in vedere ca pe terenul în cauză trec relele de bransament ale bisericii;

Luând în considerare prevederile art. 551 pct. 6, ale art. 617 alin. (1), ale art. 619, ale art. 695, ale art. 755 (1), ale art. 756 și ale art. 759, alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu completările și modificările ulterioare; prevederile art. 108, lit. (e), ale art. 139, alin. 3, lit (g), ale art. 140, alin. (1) și (3), lit. (g) ale art. 140, alin. (1) și (3), ale art. 196, alin. (1), lit. (a) ale art. 197 (1) și ale art. 243, alin. (1) lit. (a și b ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. (c) și alin. (6), lit. (a) din același act normative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de uz și servitute cu titlu oneros, pentru suprafata de 300 mp în vederea utilizarii terenului pentru retelele existente in favoarea Bisericii Ortodoxe de stil vechi ”Sfanta Treime”,

identificat potrivit anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre conform prevederilor legale în vigoare, pe toată durata de funcționare a acesteia.

Art. 2. Se aprobă contractual de uz și servitute, care va cuprinde clauze privind drepturile și obligațiile părților împreună cu fișa de calcul, conform anexei nr. 2 – parte integral din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se stabilește cuantumul despăgubirii pentru acordarea unui drept de uz și servitute, pentru suprafața de 300,00 mp din terenul proprietate privată a municipiului Roman, în valoare de 21 lei/mp/an.

Art. 4. Despăgubirea se va indexa de drept anual, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 5. În situația în care terenul ce face obiectul transmiterii nu este întreținut, dreptul de uz și servitute se poate retrage în baza unei notificări prealabile.

Art. 6. Contractul de uz și servitute va fi înregistrat de superficiar în Cartea Funciară.

Art. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman să semneze contractual de uz și servitude.

Art. 8. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Compartiment gestiune și valorificare patrimoniu imobiliar.

Art. 9. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție: 21 Voturi ,, pentru”: 19
Nr. total al aleșilor locali prezenți: 19 Voturi ,,împotrivă”: 0
Nr. total al aleșilor locali absenți: 2 Abțineri: 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și vot: 0