HCL nr. 19 din 26.01.2023

0
HCL nr. 19 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 19 din 26.01.2023
privind aprobarea menţinerii unei taxe de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 4376 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 4379 din 18.01.2023 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4987 din 20.01.2023 întocmit de către Direcția Economică și Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman precum și avizul favorabil nr. 11 din 25.01.2023 al Comisiei pentru Buget – finanţe, avizul favorabil nr. 19 din 25.01.2023 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 4 din H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinația de cabinete medicale;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, alin. 1, lit. „e”, ale art. 362, ale art. 139 alin. (3) lit. „g”, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă, pentru anul 2023, menținerea taxei de concesiune anuală (redevența), la valoarea de 18 euro/mp/an, așa cum a fost aprobată prin H.C.L. nr. 14 din 27.01.2022, pentru spațiile cu destinație cabinete medicale din municipiul Roman rămase în concesiune.

Redevenţa se aplică în mod unitar atât pentru suprafaţa utilă a cabinetelor medicale cât şi pentru suprafaţa utilă a spaţiilor comune aferente acestora.

Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 13
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0