HCL nr. 17 din 26.01.2023

0
HCL nr. 17 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 17 din 26.01.2023
privind actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3195 din 16.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3198 din 16.01.2023 inițiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3498 din 17.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală – Biroul Evidență Patrimoniu și Asociații de Proprietari;

Văzând avizul de legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 6 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 17 din 25.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului cu nr. 92325 din 10.01.2023, 93575 din 28.12.2022 și adresele 1316 din 10.01.2023, 94053 din 16.01.2021, prin care se solicită radierea, modificarea, respectiv introducerea în inventarul domeniului privat a unor suprafețe de teren, precum și procesul verbal cu nr. 3176 din 16.01.2023 încheiat de comisia de stabilire a valorilor de intrare a terenurilor din domeniul privat/public al municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile:

  • art. 1, alin. (5) din anexa la Ordinul 3471/2008,
  • art. 129, alin. 2, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  • art.4, art. 6 și art. 9 din H.G. nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

H O T Ă R Ă Ş T E 

Art.1. Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea poziției 19, anexa 1, din Hotărârea Consiliului local nr. 55 din 28.05.2010 după cum urmează:

Cod de clasifi-care Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobân-dirii Val. de inventar (mii lei) Sit. Jurid. Actuală
19 4.1 Teren Bulevardul Roman Mușat, lipit de blocul 35, suprafața = 13 mp; cat. folosință/destinație: Curți-construcții; Vecinătăți: Nord-municipiul Roman; Sud-municipiul Roman; Est– municipiul Roman, Vest- Bloc 35, Bdl. Roman Mușat 1991 2,31 Proprietate privată municipiul Roman

 

Art. 3. La data adoptării prezentei hotărâri se radiază următoarele poziții din inventar după cum urmează:

  • Terenul în suprafață de 920 mp, situat în Str. Viitorului, nr.3A; cat. folosință/destinație: curți-construcții-intravilan; Vecinătăți: Est-municipiul Roman; Nord – municipiul Roman; Vest- NC 56818, proprietate privata, NC 59932; Sud- municipiul Roman, înscris în domeniul privat al Municipiului Roman la poziția 2290, în anexa 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272 din 25.11.2021.

Art. 4. În baza prezentei, Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5. Se dă acordul de principiu asupra scoaterii din domeniul privat al Municipiului Roman a suprafeței de teren înscrisă la poziția 2320 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, pentru a fi pusă la dispoziția Comisiei Municipale de Fond Funciar.

Art. 6. Direcția Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 7. Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 8. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi ”pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1