HCL nr. 178 din 27.08.2020

0
HCL nr. 178 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 178 din 27.08.2020

privind aprobarea alipirii unor terenuri

Examinând referatul de aprobare nr. 16.363 din 24.08.2020 înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman cu atribuții de primar – doamna Ioana Roxana Iorga, precum și raportul de specialitate nr. 16.487 din 25.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul de legalitate nr. 16599 din 26.08.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 73 din 27.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 179 din 27.08.2020 al Comisiei juridice;

Având in vedere:

 • Prevederile H.C.L. nr. 134/03.07.2020, modificată prin H.C.L. nr. 136/16.07.2020 și ale H.C.L. nr. 165/17.08.2020 – privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Roman;
 • prevederile art. 23 și art. 24 din Legea 7/1996 privind legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Art. 23, lit. e), art. 132, alin. (1), respectiv art. 135, alin. (1), lit. b) și alin. (3) din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;
 • Art. 6, pct. 6, lit. „c” din Legea nr. 50/1991R privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 • Art. 108, art. 287, art. 354 și urm, art. 298, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
 • Art. 879, alin. 2, art. 880 și art. 888 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă alipirea într-un singur corp de proprietate cu suprafața de 4493 mp, a următoarelor parcele de teren situate în municipul Roman, Bd. Roman Mușat nr. 30A, proprietate publică a municipiului Roman, în baza H.C.L. nr. 134/03.07.2020, modificată prin H.C.L. nr. 136/16.07.2020 și în baza H.C.L. nr. 165/17.08.2020:

 • terenul în suprafață de 4207 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 59999;
 • terenul în suprafață de 13 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 58607;
 • terenul în suprafață de 21 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 56025;
 • terenul în suprafață de 15 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 53983;
 • terenul în suprafață de 15 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 57741;
 • terenul în suprafață de 15 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 54412;
 • terenul în suprafață de 16 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 57055;
 • terenul în suprafață de 15 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 57494;
 • terenul în suprafață de 176 m.p. curți construcții, cu nr. cadastral 60050;

(2) Dimensiunile și vecinătățile loturilor sunt cele înscrise în planul de situație anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Viceprimarul cu atribuții de primar a municipiului Roman, să efectueze demersurile de înscriere în registrele de publicitate imobiliară.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU