HCL nr. 179 din 27.08.2020

0
HCL nr. 179 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 179 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării unui titlu de proprietate

Examinând referatul de aprobare nr. 16446 24.08.2020 iniţiat de către doamna Roxana-Ioana Iorga, viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 16447 din 24.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16599 din 26.08.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 74 din 27.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 180 din 27.08.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare cererea dnei Iacob Maria, înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 16433/24.08.2020, precum și înscrisurile anexate cererii;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Titlului de Proprietate nr. 12213 din 05.11.1977 emis de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Roman, ce are ca obiect apartamentul nr. 36 situat în blocul A.2 din str. Rahovei, municipiul Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor ca fiind „Iacob Mircea și Maria” în loc de „Ioacob Mircea și Maria” cum greșit s-a menționat”.

Art. 2 Viceprimarul cu atribuții de Primar, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU