HCL nr. 177 din 27.08.2020

0
HCL nr. 177 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 177 din 27.08.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 16283/20.08.2020 înaintat de către doamna Roxana-Ioana Iorga, Viceprimar cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 16284 din 20.08.2020, întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 34 din 24.08.2020 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 178 din 24.08.2020 al Comisiei Juridice;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (7) si ale art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează : ►Articolul 13, lit.”a”, din anexa nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este:

  1. 08-18 de luni până vineri;
  2. 08 – 14 sâmbăta;
  3. duminica în intervalul 08- 14 – doar în zona piețelor;
  4. 06.00-18.00 de luni până duminică în Pietonal Ștefan cel Mare.

a^1) În afara intervalului orar menționat aceste parcări au regim de parcări publice fără plată, cu excepția Pietonalului Ștefan cel Mare, unde se interzice atat accesul cât si parcarea autovehiculelor. In afara intervalului orar 06.0018.00, conducătorii autoturismelor parcate au obligația de a elibera această zonă.

Art. 2 Se modifică și se completează art. 14 din Regulamentul privind regimul juridic, întreţinerea şi exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman aprobat prin HCL 220/2019, în sensul că după litera „e” se introduce litera „f”, care va avea următorul cuprins:

f) încălcarea prevederilor art. 13 lit. „a” pct. 4 și a^1 se sancționează cu amendă cuprinsă între 300-1000 lei.”

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă.

Art. 4 Viceprimarul cu atribuții de Primar, prin aparatul de specialitate şi serviciile publice de interes local și Poliția Locală va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU